YZA

ASGYRAN WAGTYŇ OKALJAK DOGA


Asgyran kişi: “Elhamdulilllah” diýmeli.
Ony eşiden başga biri hem: “Ýerhamukeallah” diýmelidir. Asgyran kişi, ýanyndakynyň “Ýerhamukeallah” diýenini eşidenden soňra : “Ýehdina we ýehdikumullah” diýmelidir. (Buhari, Edep: 125)

Manysy
Elhamdulilllah: Allaha şükürler bolsun
Ýerhamukeallah: Alla saňa merhemet etsin
Ýehdina we ýehdikumullah: Allah bize we size hydaýet(dogry ýol) bersin

Peýdasy
Asgyran wagtyň ediljek bu haýyr dogasy Pygamberimiziň (s.a.w) sünnetleriniň biridir. Gündelik durmuşymyzda muny endik edinmek we sogabyny gazanmagy maslahat berilýär. Daş-töweregiňizde bilmeýän dostlaryňyza we ýakynlaryňyza-da öwredip bilersiňiz.

Back to Top