Bişri Hafynyň Dine Girmegi

Kyssalar>>Bişri Hafynyň Dine Girmegi

Bişri Hafy 77 ýyllyk ömrüni takwalykda geçirip, köpleriň nebisleriniň, dünýewi arzuwlarynyň garşysynda boýun egýän döwründe ol kanagatly we pespäl durmuşda ýaşapdyr.
Bişri Hafynyň Yslam dinine girmegine sebäp bolan hadysa şeýledir:
Gurply maşgalanyň perzendi bolan Bişr islän zadyny alyp, arzuwlan zadyna ýetip bilýärdi.
Bir gün Bişr ýolda ýöräp barýarka gözüne laýyň içinde ýatan bir kagyz ilýär. Üstünde Allanyň ady ýazylgy bolan kagyzyň laýyň içinde ýatmagy oňa agyr degýär, dessine eglip “Alla” ady ýazylgy kagyzy alyp palçykdyr-kirlerini süpürişdirýär we hormata laýyk bir beýik ýere asyp goýýar. Anha, şol günüň gijesinde gören düýşünde oňa şeýle ýüzlenilýär:
- Eý Bişr! Sen biziň adymyzy laýyň içinden çykaryp hormata laýyk ýere asyp goýduň. Mundan beýläk biz-de seni hormata laýyk ýere getirip, köňüllerde orun tutmagyňy isleýäris.
Şondan soňra Bişri Hafynyň köňlünde Yslama garşy çuňnur söýgi, içinde dini adatlara garşy çynlakaý gyzyklanma döreýär. Ruhana duýgular, imany arzuwlar onu şeýle bir büreýär, ruhuny şeýle bir gurşaýar welin, mundan beýläk Bişr Yslamyň ähli buýruklaryny mümkin boldugyça durmuşyna ornaşdyrmaga çalyşýar.
Emma, şol wagtlar daş-töwerege ýaýramaga başlan şan-şöhratynyň özüne zyýan ýetirmeginden, kalbynyň tekepbirlik ýaly erbet duýgular bilen kirlenmeginden gorkmaga başlan Bişr edýän dileglerinde Rebbine:
- Allahym, dünýädäki şan-şöhratym ahyrýetdäki abraýymy peseltjek bolsa, meni beýle şöhratdan daş sakla, peýdasyz meşhurlykdan gora! – diýip ýalbarypdyr.
Bişr Hafy hezretleri töweregindäkilere hem:
- Müminiň dünýädäki iň uly jezasy kalp gözüniň kör bolmagy, hakykaty görüp bilmän, pany şöhratlar bilen özüni aldamagydyr – diýip nesihat eder eken.

***

Bişri Hafynyň uýalary-da onuň özi ýaly takwa durmuşda ýaşaýardy. Hatda üç uýasynyň-da takwalykda Bişrden pes däldigini aýtmak mümkindir. Taryha giren käbir wakalar muny tassyklaýar.
Mudga, Muhha we Zübde atly uýalaryndan Mudganyň özünden öň dünýäden ötmegi sebäpli gynanan Bişr şeýle diýipdir:
- Käbir ýazgylardan bilşime görä, Alla bir guluny günäsinden päklemek islese, ilki onuň ýakynyny alarmyş. Mudga meniň üçin gaty ýakyndy. Ondan köp zat öwrendim. Maňa täsiri ýeten halypalarymyň biriniň bu uýamdygyny aýtsam öte geçdigim bolmaz.
Bu barada anyk bir waka mysal getirilmeli bolsa, Ahmet bin Hanbel Hezretleriniň şaýat bolan bir hadysasyny aýtmak ýerlikli bolarmyka diýýärin.
Bu wakany Ymam Ahmet bin Hanbeliniň ogly Abdullah gürrüň berýär:
Bagdatda kakam Ahmet bin Hanbeliniň ýanyna bir zenan girdi we halyny arz etdi:
- Eý ymam, men ýüň egrip eklenç edip ýören aýal. Bu gije şemiň ýagtylygynda ýüň egrip otyrkam şemim söndi, menem daşaryk çykyp aý yşygynda egirdim. Indi bolsa ikisini-de, bazarda satmakçy. Iki ýüplügiň-de bahasy bir bolmalymy, ýa-da şemiň ýagtylygynda egrilen bilen aýyň ýagtylygynda egrilen ýüplügiň arasynda tapawut bolmalymy?
Bu soraga kakam şeýle jogap berdi:
- Iki ýüpüň arasynda hil taýdan tapawut bar bolsa, bahalarynda-da tapawut bolmaly bolar. Ikisiniň-de hili deň bolsa, deň baha bilen satmak mümkindir.
Zenan ikinji soragyny-da sorady:
- Näsag adamyň ýarawsyz wagtynda edýän ahy-nalasy şikaýat hasaplanyp bilnermi?
- Hawa, şikaýatdyr. Emma gula däl-de Allaha şikaýatydyr. Eger bu gula edilýän şikaýat manysynda bolsa, dogry hereket däldir, gul nalyşyny gula däl-de, Alla aýtmalydyr.
Ol aýal çykyp barýarka kakam:
- Derrew bu aýaly yzarla, kimiň öýüne barýandygyny anykla – diýip tabşyrdy.
Menem zenanyň yzyna düşdüm, giren öýüni görüp, yzyma dolandym. Kakama:
- Bişri Hafynyň öýüne girdi - diýdim. Kakam bu gezek şeýle diýdi:
- Çakymda ýalňyşmandyryn. Beýle zenan diňe Bişri Hafynyň öýünde ýetişip biler.
Bişri Hafy:
- Men takwany şolardan (uýalarymdan) öwrendim. Uýalarym haram-a beýlede dursun, şübheli zatlardan-da gaça durardylar, günädir öýden zatlaryna hiç ýanaşmazdylar - diýer eken. Hawa, iň bagtly, iň şatlykly durmuş bir öýde ýaşaýan maşgala agzalarynyň diniň buýruklaryny amal etmekde biri-birlerini goldap, bir-birleriniň haram we günälerden daş durmagyna ýardam berip ýaşamaklarydyr.