üçin namaz wagtlary
Şäher, etrap:

Hasaplama metody:


Imsak---
Fejir---
Gün doguşy---
Öýle namazy---
Ikindi namazy---
Agşam namazy---
Ýassy namazy---

 TÄZE MAKALALAR

Kesilen gurbanlyk haýwanyň derisini satyp bolýarmy?

Allaha ýakynlaşmak üçin kesilen gurbanlyk haýwanyň etini, derisini, ýagyny, kellesini, ýüňüni w.ş.m satmak mekruhdyr...

Ölen adamlaryň atlaryndan gurban kesip bolýarmy?

Hezreti Aly her ýyl iki goç keserdi. Biri öz adyna, beýlekisi hem Pygamberimiziň adyna. Sebäbi soralanda ...

Sowgat görünişli para

"Men araňyzdan birini Allanyň buýran işi üçin wezipelendiremde ol “bular zekat, bularam maňa berilen sowgatlar” diýýär. Bu adam ene-atasynyň öýünde oturan wagty sowgatlar aýagynyň düýbüne çenli gelerdimi?"...

Jennetde maşgalamyz bilen bile bolarysmy?

Bularyň dünýäde wagty maşgalalaryna garşy mylaýym hereket edenleri hem aýdylýar...

Istihare namazy näme?
Nähili kylynýar?

Istihare namazy mübah bolan bir işde nähili hereket etmegiň dogrudygy bilinmeýän ýagdaýda okalýar.

Pygamberimiziň köp aýal bilen öýlenmegi we Hezreti Äşäniň ýaşy

Arabystan ýaly yssy klimatda ýaşap şol ýaşa çenli namysyňy goramak örän uly edermenlikdir...

Atyň etini iýmek halalmy?

...Ymamy Agzam Ebu Hanife bilen Ymamy Mälik atyň etine haram diýýäler...
...Ymam Ebu Yusup we Ymama Muhammediň hökümlerine görädem atyň eti halaldyr..

Iň soňky azan

Ol Pygamberimiziň ölüminden soň Medinede bir-näçe gezek azan okajak bolupdyr, emma her gezeginde “Muhammedurresulullah” sözüne ýetende azany dowam edip bilmän, dyzlarynyň bagy çözülip aglar eken.
Şam (Damask) töweregine göçen Hezreti Bilal...

Was-wasy bolmak barada

Söýgüli Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär:
"“Biriňiz namazy “dört rekagatmy ýa-da üç rekagatmy” kylandygy barada şübhä düşse, şübhesini taşlasyn-da we has takyk bilýän zadyna görä hereket etsin" ...

Halal iýmitlenmek barada

“Eý iman edenler! Size nesip eden ryzyklarymyzdan arassa we halalyndan iýiň! ” (Bakara Süresi, 2/172)
Başga bir aýatdadam söýgüli Pygamberimize (sallallahu aleýhi we sellem) höküm çykarma we karar berme rugsadyny berýär: