YLMYHAL

DIN

Din näme? Yslam dini Mezhepler Yslam diniň çeşmeleri Mükellefiň amallary

IMAN we YMANYŇ ŞERTLERI

Iman näme? Allaha iman Meleklere iman Kitaplara iman Pygamberlere iman Ahyret gününe iman

YSLAMYŇ ŞERTLERI

Kelimeýi şehadet Namaz kylmak Zekat bermek Remezanda agzyňy beklemek Haja gitmek

TÄMIZLIK - NEJASETDEN TAHARET

Nejasetden taharet Şerigata görä tämiz saýylýan zatlar Pislikleri tämizlemegiň ýollary Istinja we istibra Sünnet hasaplanýan beden tämizligi

HADESDEN TAHARET

Taharet Taharediň parzlary, sünnetleri, adaby Taharet kylynanda okalýan dogalar Taharetiň kylnyşy we mekruhlary Taharedi bozýan we bozmaýan zatlar Taharetiň görnüşleri Uzurlylar we mesi Teýemmüm

GUSUL

Gusul almagy zerur edýän ýagdaýlar Gusulyň hikmetleri Gusul farz bolanlara haram saýylýan zatlar Gusulyň sahyh bolmagynyň şertleri Gusulyň farzlary, sünnetleri, adaby, Gusulyň ýerine ýetirilişi

AÝALLARA MAHSUS HALLAR

Haýz haly Nifas we istihaze haly Haýz, nifas bilen baglanyşykly hökümler

GURBANLYK

Gurbanlygyň ähmiýeti we hökümi Gurbanlygyň sogaby we peýdasy Gurbanlyk çalmak kime wajyp Gurbanlyk mal nähili soýulýar

ORAZA

Orazanyň hökümi Orazanyň hikmetleri we peýdalary Orazanyň görnüşleri Oraza tutmak gadagan edilen günler Orazanyň wagty Orazanyň şertleri Orazany bozýan we bozmaýan zatlar

ZEKAT

Zekatyň hökümi Zekatyň hikmetleri Zekatyň şertleri Zekata degişli mallar we olaryň mukdary Zekatyň berilmeli ýerleri Zekat almagy jaýyz däller Zekatyň berilmeli wagty we usuly Fytyr sadakasy Nafile sadaka

HAJ

Haj näme? Hajyň hikmetleri Hajyň görnüşleri Hajyň şertleri Yhram we rükünleri Yhrama girmegiň wagty Yhramyň wajyplary-sünnetleri Yhramla gadagan zatlar Hajyň rükünleri Arafatda wakfe Togap Hajyň wajyplary Saý Müzdelifede wakfe Şeýtan daşlamak Halk we tagsyr Weda tawafy Hajyň sünnetleri Hajyň edepleri Umre Hajda-aýallar Haj we umre bilen baglanşykly gurban kesmek Haj we umräniň jenaýatlary Yhsar (Hajdan yza galmak) Fewat (Hajdan gijä galmak) Bedel hajy Mesjidi nebewä zyýarat Medinede zyýarat ýerleri Mekkede zyýarat ýerleri