«Allahym! Senden bol ryzk, peýdaly ylym we her hili kesellerden şypa dileýärin».

Ylmyhal>>Halk we tagsyr

Saçlary syrdyrmak ýa-da gysgaltmak (halk we taksyr)

Saçyňy syrdyrmak, ýa-da gysgaltmak – baýramyň ilkinji güni daň atandan, üçünji güni Gün batýança aralykda berjaý edilýär. Gijikdirilen ýagdaýynda jezasy bardyr. Hajy saçyny gysgaldýança ýa-da syrdyrýança yhramdan çykan saýylmaýar we yhram gadaganlyklary onuň üçin dowam edýär.

Umre zyýaratyny edýän kişi umre tawafynyň dördünji şawtyny tamamlandan soň, saçyny gysgaltmaly ýa-da syrdyrmaly. Ýöne, umre sa’ýynyň yhramly berjaý edilmeginiň wajypdygy üçin, hajynyň sa’ýdan soň saçyny timarlatmagy zerurdyr.

Saçy gysgaltmagyň ýa-da syrdyrmagyň wajyp mukdary – başyňdaky saçyň dörtden biridir. Ýöne, başyň dörtden birinde saç bar bolsa, hemmesini syrdyrmalydyr.

Erkek kişi saçyny doly syrdyrmagy, gysgaldandan has makuldyr. Aýallar bolsa saçynyň iň azyndan dörtden biriniň ujuny çyrpmalydyr. Gysgaldylýan mukdar – bir barmagyň uzynlygyndan gysga bolmaly däldir.