Hadysy şerif

«Allahym! Senden bol ryzk, peýdaly ylym we her hili kesellerden şypa dileýärin». (Müslim)

Ylmyhal>>Hajyň edepleri

Hajyň edepleri

1. Haj farzyny halal gazanç bilen amal etmelidir. Haj diňe maly ybadat däldigi üçin, haram gazanç bilen berjaý ediläende-de göräýmäge dürs ýaly görünse-de, onuň sogaby we fazyleti ýokdur.

2. Bendäniň haky boýnunda bolan kişi ýola çykmanka ony razy etmeli.

3. Eden günälerini gaýtalamazlyk şerti bilen toba etmek.

4. Kaza galan ybadatlaryny mümkin boldugyça kaza etmek.

5. Haj ybadaty bilen baglanyşykly maglumaty we tejribesi bolan kişiler bilen maslahatlaşmak.

6. Özüňe laýyk ýoldaş saýlamak.

7. Ýola çykmazdan öň dost we garyndaşlaryň bilen hoşlaşmak.

8. Il gözüne görünjek bolmakdan, ýagny riýadan saklanmak, yhlasly we pespäl bolmak.

9. Ýola çykmazdan öň we hajdan dolanyp geleniňden soň iki rekagat namaz okamak. Bu namazlaryň ilkinji rekagatlarynda Käfirun, soňky rekagatlarynda bolsa, Yhlas suresini okamak has fazyletlidir.

10. Ýolagçy wagtyňda, şeýle hem haj ybadatynyň dowamynda jedelleşmekden, göwne degmekden saklanmaly. Boş we peýdasyz işler bilen wagtyňy geçirmeli däl. Hemişe zikir, tesbih, salawat, doga, Kurany Kerim okamaga çalyşmaly.