Hadysy Şerif (Müslim, Haj, 437, 1349-njy hadys)

«Kabul edilen hajjyň garşylygy Jennetden başka zat däldir. Umre hem başga bir umre bilen arasyndaky günäleri pozar.»

Ylmyhal>>Yhsar (Hajdan yza galmak)

Yhsar (Hajdan yza galmak)

Haj ýa-da umre niýeti bilen yhrama gireniňden soň, hassalyk, duşman howpy, söweş, aýalyň mähreminiň dünýeden ötmegi sebäpli haj menasykyny berjaý edip bilmezlige yhsar diýilýär. Şafygy mezhebinde yhsar diňe duşmanyň howp salmagy sebäpli bolup bilýär.

Wakfe ýa-da tawaf amal edilen wagty yhsar bolmaýar. Yhsarly kişi eger umre ýa-da ifrat hajy üçin yhrama giren bolsa – bir, kyran hajy üçin yhrama giren bolsa – iki yhsar hedý kesip yhramdan çykmalydyr. Yhsar hedý Haremiň çäginde kesilýär. Eger yhsarly kişi Haremiň daşynda bolsa, Harem çäginde kesdirmek üçin öz adyndan janly ýa-da onuň bahasyny ibermelidir.