Hadysy Şerif (Müslim, Haj, 437, 1349-njy hadys)

«Kabul edilen hajjyň garşylygy Jennetden başka zat däldir. Umre hem başga bir umre bilen arasyndaky günäleri pozar.»

Ylmyhal>>Fewat (Hajdan gijä galmak)

Fewat (Hajdan gijä galmak)

Haj niýeti bilen yhrama giren kişiniň Arafat wakfesine ýetişip bilmezligine fewat diýilýär. Sebäpli-sebäpsiz Arafat wakfesine ýetişip bilmedik kişi şol ýyl haj zyýaratyny etmedik saýylýar. Şeýle ýagdaýa düşen kişi:

a) Ifrat hajyna niýet edip yhrama giren bolsa, umre edip yhramdan çykmaly. Ol geljek ýyllarda hajyny kaza etmelidir.

b) Temettu hajyna niýet edip, ilki umre, soňra haž üçin yhrama girse, wakfä ýetişip bilmändigi üçin temettu bozulýar. Ol şükür gurbanyny kesmeýär we ýene bir gezek umre edip yhramdan çykýar. Geljek ýyllarda diňe haj kazasyny etmelidir.

ç) Kyran hajyna niýet edip yhrama giren kişi wakfeden öň umre tawafyny we sa’ýyny eden bolsa, temettu hajyndaky ýaly ikinji gezek umre edip yhramdan çykýar. Eger ol umre tawafyny we sa’ýyny etmedik bolsa, ilki umre yhramyndan çykmak üçin tawaf we sa’ý edýär. Soňra bolsa haj yhramyndan çykmak üçin ikinji gezek tawaf we sa’ý edýär, saçyny timarladyp, yhramdan çykýar.

Wakfä ýetişip bilmän hajdan gijä galan kişi yhramdan çykmak üçin eden umresi yhsarly kişiniň kesen hedýsiniň ýerine saýylýandygy üçin ol gurban kesmeýär. Beýleki üç mezhebe görä, onuň hem gurban kesmegi wajypdyr.