Pygamberimiziň arassaçylyga ähmiýet bermegi

Pygamberimiziň ýaşaýşy sadady we arassady. Endamyny hemişe arassa saklardy, egin-eşikleriniň arassaçylygyna gaty üns bererdi. Dişleriň arassalygyna aýratyn üns bererdi, şol döwürlerde dişi arassalamak üçin diş sürgüji (miswak) ulanylýardy. Egindeşlerine-de dişini arassa saklamagy maslahat bererdi.

Pygamberimiz hapysa ynsanlary, hapaçylygy hiç halamazdy. Egindeşlerine metjide arassa gelmeklerini tabşyrardy. Bir gezek üsti-başy hapa görnüşde metjide gelenlere:
“Ýuwunyp, arassalanyp ondan soňra gelen bolsaňyz, has oňat bolardy.” diýipdir.