Pygamberlik (M. 610)

Hezreti Muhammet (s.a.s.) milady hasabynyň 610-njy ýylynyň Oraza aýynyň bir duşenbe güni gije Hira dagyndaky gowakda bütin barlygy bilen Allatagalanyň ýoluny tutup, ybadat bilen özüni oňa bagyşlapdy. Şol wagt Jebraýyl (a.s.) gelip, mukaddes Gurhanyň “Alak” süresiniň başynda ýerleşen aýatlary getirdi we Alla tarapyn pygamber edilip bellenilendigini habar berdi.

Bu aýatlaryň manysy şeýledir: “Ýaradan Rabbynyň ady bilen oka. Ol ynsany alakdan ýaratdy.

Oka, Rabbyň tükeniksiz keramatyň eýesidir. Galam bilen ýazmagy öwreden oldur.

Ynsana bilmediginem ol öwretdi.”

Şeýdip, Hezreti Muhammede (s.a.s.) birinji wahyý gelipdir, Gurhanyň aýatlary inmäge başlapdyr.

Ol özüne berlen bu ýokary wezipäniň agraslygy bilen öýüne gaýdyp gelipdir. Hiç hili maddy güýje eýe däl eken. Haýsydyr bir kömekçisi-de bolmandyr. Bu abraýly, ýöne gaty agyr wezipäni bir başyna nädip başarjakdy. Dünýäni bolsa gödeklik we ahlaksyzlyk gaplap alypdy.

Öýüne gelende Hira dagynda pygamber edilip bellenilendigini we Gurhanyň inmäge başlandygyny maşgalasy hezreti Hatyja aýdyp beripdir. Pygamberimize mynasyp bir ýanýoldaşdygyny her bir hereketi bilen subut eden hezreti Hatyja oňa duýgudaşlyk bildirip, teselli edipdir we şeýle diýipdir:

“Buşluk habary bolsun-da, herne, päliňden üýtgeme! Ömrümi gudratly elinde tutan Allatagaladan ant içýärin:

Sen bu ymmatyň pygamberi baljaksyň. Çünki sen, Garyndaşlyk hak-hukuklaryna boýun bolarsyň, Kynçylyklara döz gelersiň, Myhmanlary hormatlarsyń, Apata uçranlara kömek edersiň, Şeýle bolan guluny Allatagala ýalňyz taşlamaz.”