YZA

Bereket dogasy


Bereket Dogasy okalyşy
Allahümme ýa Rabbe Jebraile we Mikaile we İsrafile we Azraile we İbrahime we İsmaile we İshaka we Ýakube we münzilel berekati wet Tewrati wel İnjili wez-Zeburi wel Furkan. We la hawle we la kuwwete illa billahil aliýýil azim. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedün Rasulullahi sadikul wadil emin. Ýa Rabbi, Ýa Rabbi, Ýa Rabbi Ýa Haýýü, Ýa Kaýýumü, Ýa zel Jelali wel İkram. Eselüke ýa Rabbel arşil azimi en ýerzukani ryzkan halalen taýýyben birahmetike ýa erhamer Rahimin. Ýemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştataýýuş, Kytmir.

Manysy
Eý Jebraýylyň, Mikaýylyň, Ysrafiliň, Ezraýylyň, Ybraýymyň, Ysmaýylyň, Yshakyň, we Ýakubyň Rebbi bolan Allam, eý berektleri indirýän, Töwrat, Zebur, Injil we Kurany indiren Rebbim. Güýç we kuwwat diňe beýik bolan Allaňkydyr. Aýan Hak we ýeketäk Hökümdar bolan Alladan başga hudaý ýokdyr. Sözüne wepaly we emin bolan hezreti Muhammet Allanyň ilçisidir. Eý Rebbim, eý Rebbim, eý diri we kaýym bolan, eý jelal we keremiň eýesi! Eý beýik arşyň eýesi, Senden hoş we halal rysgal isleýärin, seniň merhemediň bilen eý merhemetlileriň iň Merhemetlisi!
Debernuş, Şazenuş, Kefeştetaýýuş, Ýemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Kytmir (Ashaby Kehfiň atlary).

Bereket dogasyny näme üçin okamaly?
Öý we iş ýeriňiziň bereketi üçin okalýar

Back to Top